مرگ بر عشق


  پلک هایم را دوختم تا 


 چشم هایم دیگر راهزنان راهم را نبینند
 
 گوش هایم را گرفتم 


 تا دیگر نوای "عاشقانه های پرهوس " را نشنوم لبانم را داغ گذاشتم تا 


 دیگر جواب سوالی نباشم  پاهایم را گچ گرفتم تا 


 دیگر از مسیر نفرین شده "عاشقانه های پر هوس " نگذرم  و دستانم را شکستم تا


 دیگرجور بی نمکی عشق دروغین را نکشند...