درب ها را بگشا ای فرزند ناخلف دنیای تباهی ها!!!

بگذار تا روزنه های بی وزنی، ذهنت را فراگرفته 

و دریچه های نابینایی را بر وجود سراسر تلاطمت بگشایند

شاید زنجیره اتصال "آدم" بودن از دستانت گسسته شودتا جریان انسانیت در کالبد آدمیزادیت متبلور شود

و تجربه ای شیرین از رویای انسان بودن ، در رهگذر

تاریک و روشن های روح سرکشت به ثمر بنشیند

و زنجیره ای از انسانیت و آدمیتت "تـــو" و "خودت" را درنوردد...