درمیان موج موج عذادارانت چقدر غریب افتاده ای

درمیان اشکها و ناله ها و فریاد های حسین حسین به دنبالت گشتم
ولی

اثری ازتو نیافتم.

 و چه دردناک بود حقیقت عذا داریت

همه چیزو همه کس درمیان دسته های عذاداری رخ مینماید به جزتو...

و چقدر غریبی حسین جان

چقدر غریبی در دل شیعیانت

چقدر غریبی...