شیطان پس از هزاران سال عبادت و بندگی خدا، هرگز حاضر نشد

 به انسان سجده كند و با تمام عشقی كه به خالقش داشت،

از فرمانش سر باز زد.

آخر خدایا، شیطان كه تقصیری ندارد!

اگر به او هم مادری عطا كرده بودی، خاك پای حوا را سرمه چشمانش می كرد...