پاهایم جا مانده است
         من ماندم و خودم و یک پیکر سرد
که دیگر راهی ندارد


چشمانم جامانده است
        من ماندم و خودم و یک پیکر سرد
که دیگر نوری ندارد


دستانم جا مانده است
       من ماندم و خودم و یک پیکر سرد
که دیگر یاری ندارد


        اما قلبم با من آمده است
       و روح پر تلاطمم را نیز با خود نزد تو آورده است


هزاران هزار قلب، هزاران هزار روح و هزاران هزار دل
سمت تو را می جویند ای حسین عاشقان ...