کربلا تنها نمایشی از دریای خون نبود

حسین(ع)، دستانش رابه سوی ایمان من و تو دراز کرد

سربریده وپهلوهای دریده شده، ثمره هر جنگی است

ای وای برمایی که فقط بر سر بریده او اشک می ریزیم

حسین تکه تکه شد و دستانش کماکان در طول تاریخ بالاست

شرمنده دستان تواییم

هزاران سال است دستانت به سمت ما دراز است و هزاران سال است ما فقط بر زخم های تو می

 گرییم...