آهای آدم های به ظاهر فیلسوف

شمایی که دل های پوسیده را شکسته می نامید

دل شکستنی نیست.

 ضربان خداست که در دل موج می اندازد.

هرچه عاشق تر، انعکاسش قوی تر.

دل هر بشر، حتی سیاه ترینشان، ارزشمند ترین آفرینش خداست.

خدا باچشمانش دلتان را نگهبان است.

هیچ دلی نمیشکند...
فقط
هر از چند گاهی اشکی از گوشه چشمان خدا به درون برکه دل می چکد.

اگر سنگ هم از آسمان ببارد،  تو کماکان در وجود بی نهایت خدایت هستی.

سنگی به دلت نمیخورد.مطمئن باش...