رها کردم هر آنچه از تاریکی قسمتم بود.


تا در تاریکی فرو نروی قدر و قیمت نور  را نمیفهمی.


روشن باش.


هیچ برزخی در هیچ کجای هستی آفریده نشده.


بهشت و جهنمی در عالم ملکوت وجود ندارد.


هر انچه هست درون توست و تو خود صاحب اختیاری:


خواه در آتشی نا ممکن بسوز


خواه در شعفی خود آفریده بیارام